ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUAT

Yasal mevzuat konusunda, ülkemizde yok yok. Her konuda ifrata varan ama varlığından çoğu kez haberdar olmadığımız o kadar çok mevzuat var ki, neredeyse değişiklikler ve yeniliklerle takibi zor. İlk halinden son haline kadar yapılan değişiklikleri, geçerliliği kalmamış müeyyideleriyle birlikte yorumlayacak uzman bulmak bile zordur bugün.
Örneğin; 11/7/2001 Tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, 'Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuat'a ait 4703 sayılı bir yasa var.
Amacı:
Madde 1-Bu Kanunun amacı; ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve denetimi ile bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Kanun; ürünlerin piyasaya arz koşullarını, üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını, onaylanmış kuruluşları, piyasa gözetimi ve denetimini, ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, toplatılmasını, bertarafını ve bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimleri kapsar.
Bu yasadan yaklaşık 10 yıl sonra; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 4703 sayılı 'Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun'un 11'inci maddesi kapsamında İl Müdürlükleri'ne bir genelge gönderiyor. Ve, diyor ki; güvensizliği tespit edilen, haklarında piyasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararı verilerek ilanları yapılan ve kesinleşen yaptırım kararlarına ilişkin bilgileri içeren ileti aşağıdadır.
"Değerli mesai arkadaşlarım;
İl Müdürlüklerimizde yapılan piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda güvensizliği tespit edilen ürünlere ilişkin almış olduğumuz Toplatma Kararlarına ilişkin olarak Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan ilanlar ilişikte sunulmaktadır.
Bu marka/model/serideki ürünlerin piyasada tespit edilmesi durumunda ilgili üretici/ithalatçı firmalar tarafından teslim alınarak bertaraf/imha/düzeltme faaliyetlerinden uygun olanının İl Müdürlüklerimiz gözetiminde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Bu vesileyle; tüm personelimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Bu örnek, biraz da şu anlayışı çağrıştırıyor. Hatırlarsınız, Resmi Gazete'de 11/08/1983 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 'Çevre Kanunu'nun fiilen uygulanması için gerekli olan en önemli yönetmeliği, 'ÇED Yönetmeliği'dir ve bu yönetmelik tam 10 yıl sonra 1993'te yayınlanabilmişti. Her iki örnekte de amaç; 'devlet olarak biz, bu konuda bir yasa hazırladık, siz kendinize buna göre konumlandırın. Yani, bundan sonra olacaklardan biz sorumlu değiliz, siz gerekli önleminizi alınız'. Anlamında bir yorumu içermektedir.
ABONELİK SÖZLEŞMELERİ…
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin yoğunlukla mağduriyet yaşadıkları fakat, bu mağduriyetin giderilmesinde genellikle muhatap bulamadıkları ya da, çözüme yönelik muhataba ulaşamadıkları bir konu ile ilgili yönetmelik yayınladı.
Yönetmeliğin adı: Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği'dir.
Amaç: MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; abonelik sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam: MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan her türlü abonelik sözleşmesini kapsar.
(2) Elektrik, su, doğal gaz ve elektronik haberleşme sektörüdışındaki abonelik sözleşmelerine bu Yönetmeliğin yalnızca 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 13 üncü, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddeleri uygulanır.
Dayanak: MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 52 nci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Sözleşmenin şekli: MADDE 5 - (1) Satıcı veya sağlayıcı, sunulan mal veya hizmete ilişkin olarak tüketici ile bir abonelik sözleşmesi kurmak zorundadır. Yazılı veya mesafeli olarak kurulan abonelik sözleşmelerinin birörneğinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.
(2) Abonelik sözleşmeleri; en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir.
Sözleşmenin zorunlu içeriği: MADDE 6 - (1) Abonelik sözleşmelerinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:
Sözleşmede bulunması gereken şartların eksikliği: MADDE 7 - (1) Abonelik sözleşmesinde, 6 ncı maddede yer alan hususlardan bir veya birkaçının bulunmaması sözleşmenin geçerliliğini etkilemez ve bu durumda, satıcı veya sağlayıcı malın teslimini veya hizmetin ifasını durduramaz. Sözleşmedeki eksiklik, sözleşmeyi düzenleyen tarafından tüketiciden ilave bir ödemede bulunmasını istemeksizin derhal giderilir. Aksi takdirde, tüketici cezai şart, tazminat ve benzeri adlarla herhangi bir ödemede bulunmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.
Ve, tüketicinin bilmesi gereken durumlar ile ilgili bilgiler devam edip gidiyor.
Not: (Yayın, 24.01.2015 Tarih ve 29246 sayılı Resmi Gazete) Okunması önerilir.
KOMŞUDAKİ DEVRİM…
Komşumuz Yunanistan'da yapılan seçimlerden, radikal sol koalisyon SYRIZA büyük bir oy artışı ile ipi göğüsleyerek birinci parti olarak çıktı.
Syriza'nın zaferinin, Avrupa kıtasında çok uzun zamandır seri neoliberal siyasete karşı duruş vaat etmesi açısından bölge halklarına örnek olacağı, yarattığı coşkudan da bellidir.
Avrupa'da yükselen yeni sesin, ülkemizde yapılacak genel seçimlerde, ekonomik ve sosyal olarak köşeye sıkışmış halklarımıza da örnek teşkil etmesini diliyor, ülkemizde de umudu büyüten Syriza'ya başarılar diliyorum.
YEREL YÖNETİM ANLAYIŞI ŞÖYLE OLMALIDIR…
Son günlerde, birçok kentimizde hava kirlilik oranlarının yeniden arttığı yazılıyor, söyleniyor ulusal medyada. Bunun nedeni olarak ta; düşük kalorili, yüksek kükürt ve hava kirliliğine neden olan diğer uçucu gazlardan oluşan yanma ürününe sahip genç linyitler olduğu varsayılıyor.
Bunların, kentlerde ısınma yakıtı olarak kullanımı yasak. Ama, burası Türkiye ve vaat bol. Özellikle, siyasi partilerin seçimlerde halkı kandırmaya yönelik benzer davranışları da var. Hele, ekonomik olarak halkın sırtından ve böylelikle kirletilmiş atmosferin bedelini de halk ödeyecekse; ucuz kömür vaadi ile oy avcılığı neden yapılmasın?
Kentimizin yerel yönetim yetkilileri aman dikkat!.
Sorunsuz ve sağlıklı bir yaşam dilerim. 28.01.2015
Hüseyin Kahraman

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol