Minsolmaz, Kanun’un detaylarını anlattı

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Kanunlaştı

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, “Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un detaylarını açıkladı. Kanun’un metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi, tapu işlemlerinde bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, yurt dışındaki vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi gibi düzenlemeleri içerdiğine işaret eden Minsolmaz, “İmar Kanunu‘nda yapılan değişiklikle, tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılamayacak, planlanamayacak, köy ve mezraların yerleşik alanı, civarı yerleşik alan olarak tespit edilemeyecek. Kabul edilen bu kanunla; sekiz adet önemli kanunda önemli düzenlemeler yapılmış ve vatandaşlarımız adına kolaylıklar sağlanmıştır” dedi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve AK Partili 30 milletvekilininTBMM Geneh Kurulu’na sunduğu ve kabul edilen “Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin detayları netleşiyor. Milletvekili Minsolmaz, önceki gün yaptığı açıklama ile Kanun’un içeriğini ne neleri değiştirdiğini anlattı. Kanun’un Milletimize hayırlı olması temennisinde bulunan Minsolmaz, Kanun’a ilişkin şu bilgileri paylaştı;
“Meclis'te kabul ederek kanunlaştırdığımız ve Teklif sahibi olduğum; Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la;
- Farklı tapu müdürlükleri veya yurtdışı teşkilatında bulunan tarafların, tapu ve kadastro işlemlerini oldukları yerlerdeki görevliler huzurunda yapabilmelerine olanak sağlanması,
- Tapu işlemlerindeki kırtasiyeciliğin ve bürokrasinin azaltılması, fotoğraf yapıştırılması düzenlemesinin kaldırılması,
- Tapu kayıtlarındaki hatalı kayıtların düzeltilmesi,
- Kat mülkiyetine tabi yapıların projelerindeki hatalı blok numaraları ile hatalı bağımsız bölüm numaralarının düzeltilebilmesi,
- Tarım arazilerinin korunması ve ihtiyaç halinde planlı kullanımı için, köy yerleşik alanı belirlenirken 5403 sayılı Kanun kapsamında tarım izni alma zorunluluğunun getirilmesi,
- Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden yapılar (metruk yapılar) hakkında kamu güvenliği dikkate alınarak bir an önce işlem yapabilme olanağı getirilmesi,
- Yapılaşmamış parsellerin belirli şartlarla açık otopark olarak kullanılabilmesi,
- Tarımsal amaçlı seraların, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilmesi,
- Özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde olup uygulama imar planında düzenleme ortaklık payına konu kullanımlarda yer alan taşınmazların, öncelikle 18.madde uygulaması yapılarak, olmadığı halde ilgisine göre Hazine veya ilgili idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile trampa yapılarak veya satın alınarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşunca kamulaştırılarak kamu mülkiyetine geçirilmesi,
- Parselasyon planlarının doğru bir şekilde yapılmasına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi, DOP alanlarının belirlenmesi ve DOP ve KOP alanlarının birleştirilerek kesintinin %45 olarak belirlenmesi,
- Yapı kayıt belgesine konu taşınmazlar için tapu tahsis belgesi alınması ve bu belgeye esas arsa bedellerinin ödenmiş olması halinde ayrıca satış bedeli alınmaması,
- Tapu sicilinin düzenli tutulmasının sağlanması amacıyla; tapu siciline süreli olarak tescil edilmiş olan ipoteklerin, süresinin sona ermesi halinde malikin talebiyle terkininin sağlanabilmesi,
- Belediyeye devredilen taşınmazlar üzerindeki yapıların kentsel dönüşüme tabi tutulması ve bu şekilde muhafaza edilmeleri mümkün olmaması nedeniyle kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kararının alındığı tarihten itibaren bunlara ilişkin ecrimisil tahakkuk ettirilmemesi,
- Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin satışında başvuru süresinin uzatılması,
- Bu kapsamda satılan tarım arazilerinin korunmasına yönelik olarak otuz yıl içerisinde üç yıl aralıksız olarak tarımsal amaçla kullanılma zorunluluğun getirilmesi,
- 2/B taşınmazlarında kayıt maliki ve kullanıcı çakışması nedeniyle hakkından yararlanamayan vatandaşlaımızın mağduriyetlerinin, 31/12/2020 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde eş değer 2/B arazisi verilmesi suretiyle giderilmesi,
- Kentsel dönüşüm alanlarında maliklerin müteahhitten kaynaklanan nedenlerle yaşadığı problemlerin giderilmesi amacıyla, maliklere bu sözleşmeleri feshetme hakkı tanınması,
- Afetler veya başka nedenlerle kendiliğinden çöken binaların ve çevresindeki yapıların dönüşüm uygulamalarının ivedilikle re’sen yapılabilmesine imkan tanınması amaçlanmaktadır.
- Kabul edilen bu kanunla; sekiz adet önemli kanunda önemli düzenlemeler yapılmış ve vatandaşlarımız adına kolaylıklar sağlanmıştır.
- Koruma ve kullanma dengesi gözetilerek, imar planlarının adaletli uygulanması ve planlardaki kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin kamu eline hızlı, adil ve bedelsiz olarak geçmesi hedeflenmiştir.
Teklif sahibi olarak altında imzam bulunan bu önemli kanunun hazırlanmasında emek veren tüm milletvekillerimize, bürokratlarımıza, akademisyenlere ve meslektaşlarıma teşekkür ediyor, kanunun hayırlı olmasını diliyorum.”

Yorum Yazın

Yapılan Yorumlar

  1. Soru önergesinden iyidir 10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:59:15

    Selahattin beyin çalışmaları aynı şehrin sırf soru önergesi vererek kendini hatırlatan vekillerinden çok daha iyi ve hizmet odaklı. Kolaylıklar.