Mahkeme Olumlu ÇED Kararını İptal Etti!

Saros FSRU projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen olumlu  "Çevresel Etki Değerlendirmesi” raporu              mahkeme tarafından iptal edildi. Edirne İdare Mahkemesi        tarafından verilen iptal kararının, ÇED Olumlu Raporunun bilime ve hukuka aykırılığı olduğu gerekçesiyle iptal edildiği tebliğ edildi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Av. Bülent Kaçar, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Botaş, Saros Fsru Limanı ve Kara Boru Hattı inşaatını derhal durdurarak denizimizden,        tarlalarımızdan ve ormanlarımızdan derhal çıkmalıdır” ifadelerini kullandı. 

Edirne İdare Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Saros FSRU Limanı için verilen olumlu "Çevresel Etki Değerlendirmesi” raporunu iptal etti. Mahkeme iptal kararına gerekçe olarak, “Jeoloji-Hidrojeoloji Mühendisliği açısından ise jeolojik bilgi girdisi üzerine jeolojik ortamın mühendislik tanımlamasının yapılmadığı, mühendislik ortam tanımlaması sonucu kurulacak hidrojeolojik modelin de ÇED raporunda yer almadığı, ÇED raporunda verilen veri girdisinin hidrojeoloji ile ilgili kesin proje aşamasında yapılması gereken çalışmaları kapsayamayacağı dikkate alındığında, Mart 2019 tarihli Nihai ÇED Raporunun Hidrojeoloji başlığı altında verilen bilgilerin kapsam açısından yetersiz olduğu görülmekle” ifadelerine yer verdi.
“İNŞAATI HEMEN DURDURUN!”
Karar ile ilgili olarak açıklama yapan Av. Bülent Kaçar, hukuksuz bir şekilde devam eden FSRU Liman inşaatının hemen durdurulması gerektiğini vurgulayarak, “Edirne İdare Mahkemesi'nce, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin, davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ile müdahil Botaş şirketinin usule dair itirazları yerinde görülmeyerek Saros FSRU Limanı İnşaatı için 2019 yılında verilen ÇED Olumlu Kararının bilime ve hukuka aykırılığı nedeniyle gerekçeli iptal kararı tebliğ edilmiştir. Edirne İdare Mahkemesinin 2020/938 Esas ve 2021/943 Karar sayılı 11 Haziran 2021 tarihli gerekçeli kararına göre İnşaat Mühendisliği Yönünden, bölgede elde edilen değerlerin kıyı yapıları ve yakın kıyı bölgesindeki etkilerinin (sediment yığılması ya da kıyı erozyonu ve liman içi sirkülasyonu gibi) raporda değerlendirilmediği, bu muhtemel sonuçlar karşısında yapısal modifikasyonlar/iyileştirme yöntemlerinin açıklanmadığı, bu kapsamda Mart 2019 tarihli Nihai ÇED raporunun kıyı boyu katı madde hareketinin getireceği belirsizlikler, buna karşı alınacak önlemler açısından yetersiz durumda olduğu, ayrıca liman içi sirkülasyon ile ilgili belirleyici bir çalışma ve yapının buna uygun hale getirilmesi ile ilgili çalışma (modelleme) ve değerlendirmelerin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Anayasanın 138.maddesine göre " Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. İdari Yargılama Usul Kanununun 28.maddesine göre " idare mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. “ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Botaş, Saros Fsru Limanı ve Kara Boru Hattı inşaatını derhal durdurarak denizimizden, tarlalarımızdan ve ormanlarımızdan derhal çıkmalıdır. Anayasanın 125.maddesine göre "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür." Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verdiği hukuksuz ÇED Olumlu Kararı nedeniyle Botaş şirketi de bilime ve hukuka aykırı hazırlattığı ÇED raporunu nedeniyle Saros Körfezinde denize, tarlalara ve ormanlara verilen tüm zararları gidermek ve telafi etmek zorundadırlar. Devlet kurumları olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Botaş şirketi Anayasaya ve kanunlara karşı gelmekten derhal vazgeçmeli, halkın iradesine ve yargı kararına hemen bugün saygı göstermelidir. Saros Gönüllüleri ve Keşan Kent Konseyi bileşenleri Keşan Kaymakamlığına Saros Fsru Gemi İskelesi ÇED Olumlu kararının iptaline dair Edirne İdare Mahkemesinin kararının derhal uygulanması için bugün dilekçe vereceklerdir. İdari Yargılama Usul Kanununun 52.maddesine göre "Temyiz...yoluna başvurulmuş olması...mahkeme...kararlarının yürütülmesini durdurmaz” Keşan Kaymakamlığının ve Keşan Jandarma İlçe Komutanlığının idari yargı kararını uygulayarak Saros Fsru projesine dair tüm çalışmaları ivedilikle durdurmasını talep ediyoruz” dedi.
KEŞAN KENT KONSEYİ VE SAROS GÖNÜLLÜLERİ DE AÇIKLAMA YAPTI
Keşan Kent Konseyi Ve Saros Gönüllüleri de mahkemenin iptal kararına ilişkin olarak yaptıkları ortak yazılı açıklamada, “Edirne İdare Mahkemesi Saros Fsru ÇED Olumlu Kararını iptal etmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığını uyarıyoruz. Mahkeme iptal kararını derhal uygulayın ve liman inşaatını ve boru hattı yapımını hemen durdurun. Saros Körfezi için uzun süredir beklediğimiz Adalet, nihayet ses verdi. 3 yıllık mücadelemizde Saros Gönüllüleri ve Keşan Kent Konseyi olarak hukukun üstünlüğüne inancımız ve büyük Saros dayanışmasının sonucu ÇED oyununu bozduk. Sahillerde uygulanmakta olan İnşaat yasağına rağmen Botaş gece gündüz durmadan büyük gürültülerle çevredeki tüm halkı uyutmadan inşaata devam etti. Halkın iradesinin de haklarının da yok sayıldığı liman inşaatının ve boru hattının hukuksuzluğu bilimsel raporlar ve ikinci iptal kararı ile hüküm altına alınmıştır. Bakanlık ve Botaş bilime ve yargı kararına saygı göstermek ve inşaatı hemen bugün Anayasa gereği durdurmak zorundadır. BOTAŞ “gümrükten mal kaçırır gibi” deyimini doğrularcasına, alelacele boruları döşeyerek, iskele kazıklarını dikerek, “Atı alan Üsküdar’ı geçti” diyebilmek için mi bilinmez (!) büyük bir hızla çalıştı. Ama artık yargı bu hukuksuzluğa son verdi. BOTAŞ ve yüklenici firmanın bu gayretleri, resmi ve bilimsel bilirkişi raporlarının başından beri işaret ettiği gibi, kamu kaynaklarının boşa gideceğini ve doğal varlıklarımızın yok olacağını bir kez daha ortaya koymuş, haklılığımızı kanıtlamıştır. Bu güne kadar binlerce kez söyledik. Saros Körfezinin denizine, kıyısına, ormanına, canlı yaşamına kast edilerek, arazi sahipleri ve köylülerin mülkiyet haklarını çiğneyerek , doğamıza verdiğiniz geri dönülmez zararlar yanınıza kalmayacaktır. Birazdan Avukatımızın açıklayacağı Edirne İdare Mahkemesinde süren 1.ÇED iptal davamızın 2. karar sonucuna göre BOTAŞ'ın sadece dış ticaret amacıyla Saros Körfezine yaptığı bu vandalizme Edirne İdare Mahkemesi iptal kararıyla dur demiştir. Bu haksız, hukuksuz zulüm yeter! Durdurun artık bu vandallığı ve Saros’dan hemen çıkın. Saros Gönüllüleri ve Keşan Kent Konseyi olarak, bu proje nedeniyle yeryüzünden, su dibine kadar her yok olan canlının, talan edilen doğal yaşamın hakkını aradığımız gibi hukuk ve bilim tanımaz tavırlarınızla verdiğiniz zararların da Saros’u terk etmenizinde takipçisi olacağız. 10 Temmuz 2021 günü Keşan’da yurdun dört bir yanından gönüllülerimizle bir araya gelerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve BOTAŞ’ın Saros’a yaptıklarını hep birlikte haykıracağız. Saros Körfezinin tüm kıyılarını, doğal yaşamı, denizimizi tüm kötülüklerden korumaya bilinç, kararlılık ve dayanışmayla devam edeceğiz.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol