Kumrular Köyü Biyogaz Santrali kapasite artışına gidiyor

Babaeski’ye bağlı Kumrular Köyü’nde yapılması planlanan Hayvansal Atıklardan ve Bitkisel Atıklardan Biyogaz (Elektrik) ve Gübre Üretim Tesisi Kapasite Artışı projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başladı.

Seleda Biyogaz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Hayvansal Atıklardan ve Bitkisel Atıklardan Biyogaz (Elektrik) ve Gübre Üretim Tesisi Kapasite Artışı (10,67 MWe) projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başladı. Bu kapsamda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvuru Dosyası halkın görüşüne açıldı. Söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi kapsamında 8 Haziran 2017 Perşembe günü Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecek. Bu süreye kadar ÇED Başvuru Dosyasını İncelemek isteyenler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkezinde veya Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilecekler.
Halkın Katılım Toplantısı ise 8 Haziran 2017 Perşembe günü saat 09.30’da Babaeski’ye bağlı Kumrular Köyü köy kahvesinde yapılacak.
Proje kapsamında 4,268 MWe kurulu gücün 10,67 MWe‘ye çıkarılması planlanıyor. Projenin Teknik Olmayan Özeti ise şöyle;
Seleda Biyogaz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Kumrular Köyü, Koca Göl Mevkii, 1716 Nolu (984-985-986-990-991-992- 993-994-995 nolu parsellerin tevhidinden oluşan) ve 996 nolu parseller üzerinde, 162.645,51 m2 yüzölçümlü alan üzerinde "Hayvansal Atıklardan ve Bitkisel Atıklardan Biyogaz (Elektrik) ve Gübre Üretim Tesisi Kapasite Artışı (10,67 MWe)" projesi planlanmaktadır.
Projenin 02.09.2016 tarihinde E-2016310 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir. Karara konu PTD dosyası; 4,268 MWe güç için ve 180 ton atık alımı için düzenlenmiştir. Proje kapsamında 4,268 MWe kurulu gücün 10,67 MWe‘ye çıkarılması planlanmaktadır.
SELEDA BİYOGAZ ENERJİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. tarafından "Hayvansal Atıklardan ve Bitkisel Atıklardan Biyogaz (Elektrik) ve Gübre Üretim Tesisi Kapasite Artışı (10,67 MWe)" projesi kapsamında tesisin kurulu gücünü zaman içinde artırarak nihai kurulu güce ulaştırmayı hedeflemiştir. Bu sayede tesisin kısmi olarak adım adım devreye alınması dolayısıyla da daha efektif ve verimli bir yatırım süreci ve rahat bir nakış akışı hedeflenmiştir. Proje ile örnek olarak kullanılabilecek bir teknolojiyi de hayata geçirme arzusunda olduğu için, kademeli olarak yapılan artışla adım adım sağlam bir şekilde uygulamaya geçmeyi planlamıştır. Bu amaçla tesisin planlanan ilk kısmi devreye alınacak kurulu gücüne istinaden ‘’ÇED Gerekli Değildir’’ belgesi için başvurulmuş ve ilgili belge alınmıştır. Lakin inşaata, imar planı değişikliği vs. gibi birçok sebeple zamanında başlanamadığından tesisin kapasite artışı sürecinin öne çekilmesi ve tesis inşaatına başlanırken minimum zamanda tam kapasiteye ulaşmak gerekliliği doğmuştur. Bu sebeple tesisin tam kapasitedeki kurulu gücünü besleyecek atık miktarları için vakit kaybetmeden ÇED Olumlu Kararı alınması amacıyla gerekli işlem ve başvurulara başlanmıştır.
Proje konusu "Hayvansal Atıklardan ve Bitkisel Atıklardan Biyogaz (Elektrik) ve Gübre Üretim Tesisi Kapasite Artışı (10,67 MWe)"nin yer alacağı 162.645,51 m2 alanın mülkiyeti SELEDA BİYOGAZ ENERJİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'ye ait olup, taşınmaza ait tapu kaydı Ek.7.3'de verilmiştir.
Tesiste kullanılacak atıkların özelliklerine tavuk dışkısı, büyükbaş hayvan dışkısı, mısır silajı, saman, pancar küspesi, pancar sapları gibi atıklar kullanılarak 10,67 MWe kurulu elektrik gücüne ulaşılacaktır. Tesiste işletme aşamasında yılda 12 ay (365 gün), ayda 30 gün, günde 24 saat çalışılacaktır. Proje kapsamında kullanılacak söz konusu parsellerin toplam büyüklüğü 162.645,51 m2’dir. Söz konusu proje alanına en yakın yerleşim birimi yaklaşık 1.400 m güneybatısında bulunan Kumrular köyüdür. Faaliyet alanının Babaeski ilçesine yaklaşık mesafesi ise 14 km ve Kırklareli il merkezine yaklaşık mesafesi 24 km’dir.
Geleneksel enerji kaynaklarının tükenebilir nitelikte oluşu ve rezervlerin önümüzdeki yıllarda tükenme boyutlarına ulaşması insanlığı yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Günümüzde yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak güneş, rüzgâr, biyokütle vb. enerji kaynakları kullanılmakta ve kullanımı artarak devam etmektedir. Anaerobik biyoteknoloji ile biyogaz üretimi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yeri olan biyokütleden enerji elde etme yöntemlerinden birisidir. Son 25 yıldır, anaerobik çürütme prosesleri, belli şartların sağlanması koşuluyla endüstriyel ve zirai atıkların çoğuna uygulanmaktadır. Elde edilen bu temiz enerji, organik artıklarının oksijensiz ortamda metan gazına dönüşümü ile mümkündür. Geriye kalan kısım ise belli proseslerden geçilmesi sonucunda zenginleştirilmiş bir fermente ürün olmaktadır. Bu faydalar göz önünde bulundurulduğunda biyogaz üretimini sağlayacak olan Biyogaz Tesisleri ülke ekonomisi açısından ve atıkların bertarafının yönetimi açısından son derece önem arz eden işletmelerdir. Planlanan Biyogaz tesisinin 10,67 MWe planlanma amacı ise; Babaeski ilçesinde ağırlıklı olarak büyükbaş (besi ve süt ineği) atıklarının, tavuk dışkılarının ve bitkisel atıkların kullanılarak enerji üretiminin sağlanmasıdır. Üretilen elektrik, orta gerilim hattına verilerek enterkonnekte ağa ulaştırılacaktır. Ayrıca söz konusu tesisin kurulması ile bölgede bulunan organik atık üreticilerinin de atıklarının tesise alınarak bertarafı sağlanabilecektir. Projenin kurulması ile beklenen hedefler aşağıda
verilmiştir.
a) Büyükbaş hayvan dışkılarının, tavuk dışkılarının, bitkisel atıkların anaerobik çürütülmesi sonucunda biyogaz elde edilecek, elde edilen biyogaz kojenerasyon tesisinde ısı ve elektrik enerjisine dönüştürülecektir. Elde edilen ısı enerjisi tesisin iç ihtiyacı için kullanılacaktır. Enerji ekonomik olarak değerlendirilebilecektir.
b) Hayvan barınaklarından toplanan hayvan dışkısı çürütülüp daha kararlı bir forma sokularak hijyenize edilecek ve kokusuz, çevreye zararsız fermente gübre haline getirilecektir,
c) Fermente edilmiş ürün ham gübreye kıyasla daha az koku ve daha fazla serbest azot (N) içerecektir. Ham gübrenin içerisinde yer alabilecek ve tarımcılık için zararlı olabilecek organizmalar ve patojenler imha edilmiş olacaktır.
ç) Çevreden toplanacak organik atıkların geri kazanımı sağlanacaktır. Dış ortam şartlarında stabil hale gelmesi uzun zaman alan organik atıklar anaerobik ortamda mezofilik koşullarda bakteriler yardımıyla biyogaz ve gübre üretiminde kullanılacaktır.
d) Halen uygulanan dışkı depolama faaliyetlerinde ortaya çıkan CH4 emisyonları önlenecektir.
e) Çürütülmüş hayvansal, bitkisel, organik atıklar işlenmiş gübreye çevrilecektir. Biyogaz Tesisi’ne gelecek olan organik içerikli atıkların anaerobik ortamda, biyolojik olarak parçalanması sağlanacaktır. Organik içerikli atıkların biyolojik olarak parçalanması esnasında açığa çıkacak olan biyogazın yakılması sonucunda ısıl enerji de açığa çıkar. Buradaki atık ısı, atık ısı geri kazanımı sistemi sayesinde hammaddenin reaktörlere beslenmesinden önce ısıtılmasında ve biyoreaktörün sabit bir sıcaklıkta tutulmasında kullanılacaktır. Sistemde kojenerasyon prosesi sonucu oluşacak atık ısı (egzoz gazı) katı gübre kurutma, sıvı gübre konsantrasyon ve hijyenisazyon süreçlerinde kullanılacaktır. Kurulacak kojenerasyon sistemi toplam gücü 10,67 MWe olacak şekilde dizayn edilecektir.”

Yorum Yazın

1 Defa Yorum Yapılmış.

  1. Kırklarelinde atiksal maddelerin değerlendirilmesi acısından çok önemli umarım bahtınız açık olur